page_banner

ଆମ ବିଷୟରେ

କମ୍ପାନି ବିବରଣୀ

୧

ବ୍ଲୁଷ୍ଟୋନ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କୋ।, ଲି।ମୁଖ୍ୟତ research ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ବିକାଶ, ପଲିପ୍ରୋପିଲିନ ଫୋମ୍ ବୋର୍ଡର ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ବିକ୍ରୟ ସହିତ ଜଡିତ |ବିକ୍ରୟ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ସାଂଘାଇରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଶାହାଙ୍ଗ, ଗୁଆଙ୍ଗଡଙ୍ଗ ଏବଂ ତିଆଜିନରେ କାରଖାନା ଏବଂ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ସେଣ୍ଟର ସହିତ |ଲୋସେଲ୍ ବୋର୍ଡ ସ୍ company ାଧୀନ ଭାବରେ ଆମ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ developed ାରା ବିକଶିତ ହୋଇଛି, କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଫିଜିକାଲ୍ ଫୋମିଙ୍ଗ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବହିଷ୍କୃତ ହାର୍ଡ ଏବଂ କମ୍ ଫୋମିଙ୍ଗ୍ ପିପି ବୋର୍ଡ .. ବୋର୍ଡର କୋମଳ ପୃଷ୍ଠ ଅନୁଭବ, ହାଲୁକା ଓଜନ, ଅଗ୍ନି ପ୍ରତିରୋଧକ, ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି, ଅଣ-ବିଷାକ୍ତ, ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ, ପୁନ y ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ, କ V ଣସି VOC ନିର୍ଗମନ ନାହିଁ |ଏହା ମୁଖ୍ୟତ energy ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ, ଆଧୁନିକ ପରିବହନ (ବିମାନ ଚଳାଚଳ, ଉଚ୍ଚ ଗତିର ରେଳ, ନୂତନ ଶକ୍ତି ଯାନ), ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ, ଆସବାବପତ୍ର ଦ daily ନନ୍ଦିନ ଆବଶ୍ୟକତା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିର୍ମାଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |

ବଜାରର ଅଗ୍ରଣୀ - ଆମର ଉତ୍ପାଦ |

ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ-ଗୁଣାତ୍ମକ ଉତ୍ପାଦ, କ୍ରୟ ପରାମର୍ଶ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ପରିବେଶକୁ କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦ ଅଂଶର ଦ୍ୱାରରୁ ଦ୍ୱାର ଡିଜାଇନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରୁ |ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ଉତ୍ପାଦର ବିକାଶ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଦ୍ your ାରା ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ୟୋଗ ବିକାଶ ଶକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ |

ସେବା ବଜାର - ମୂଲ୍ୟ

ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ-ଗୁଣାତ୍ମକ ଉତ୍ପାଦ ଯୋଗାଇଦେଉ, ବିଦ୍ୟମାନ ବିନିଯୋଗର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ଭବିଷ୍ୟତର ବିକାଶମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ବ scientific ଜ୍ଞାନିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ, ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡିକର ଆର-ଡି ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବୁ ଏବଂ ଏହାର ଲାଭକୁ ସର୍ବାଧିକ କରିବୁ |

ବିକାଶ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର - ଦଳ |

ଆମର ବିକାଶ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନେ ଅଭିଜ୍ଞ |ତୁମର ଚାହିଦା ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ, ତୁମର କଲ ହେଉଛି ଆମର ସ୍ୱଚ୍ଛତା କଲ୍ |

 

ପୂର୍ବରୁ ଚାଇନାରେ ପିପି ଫୋମ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ |

ଚାଇନାରେ ପିପି ଫୋମ୍ ବୋର୍ଡର ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଉତ୍ପାଦକ 、

ଆମର ସହଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ନୂତନତମ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ନୂତନ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇବେ |

ଅଟୋ ପାର୍ଟସ୍, ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଉତ୍ପାଦନ, ଷ୍ଟେସନାରୀ, ପ୍ୟାକେଜିଂ, ନିର୍ମାଣ ସାମଗ୍ରୀରେ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବହୃତ |

ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ନିର୍ଗମନ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ବିଶ୍ the ର ଆହ୍ to ାନକୁ ଆମେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଜବାବ ଦେଉଛୁ ଏବଂ ସମଗ୍ର ସମାଜର ସବୁଜ ତଥା ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବାକୁ ନିରନ୍ତର ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ।

3